Lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Sentmenat

L’Ajuntament de Sentmenat té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer (Funcionari amb Habilitació de caràcter Nacional, subescala d’intervenció tresoreria o subescala secretari-interventor), vacant actualment a la plantilla de personal funcionari amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: DECRET ALCALDIA 2023-1373 [Resolució convocatòria selecció tresorer Comissió de Serveis]