Lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels té la voluntat de cobrir temporalment el lloc de treball número 2.000.00.00.02 de la Relació de Llocs de Treball (RLLT), vacant temporalment per excedència voluntària de la persona titular, per prestació de serveis en el sector públic, declarada per la Dirección General de la Función Pública amb efectes del 13 de juliol de 2023, per garantir el funcionament de les àrees municipals de la Corporació i, en conseqüència de la prestació dels serveis públics, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: anunci bases convocatòria