Lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament d’Abrera

L’Ajuntament d’Abrera té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresoreria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediments establerts articles 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci vacant Tresoreria (2)