Lloc de treball de tresoreria de classe primera del Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Per decret de presidència núm. 2023PRES000819 de data 24 d’octubre de 2023, del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, s’ha aprovat la convocatòria i bases per a
proveir mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de
funcions del lloc de treball de tresoreria de classe primera del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

Més informació: Anunci Provisio tresorer