Lloc de treball de Tresoreria a l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Per resolució de l’Alcaldia de data 7 de juny de 2023, s’ha aprovat la convocatòria per a la cobertura no definitiva, mitjançant nomenament provisional, acumulació de funcions o comissió de serveis, del lloc de treball de Tresoreria, L317, que estarà vacant a partir del dia 30 de juny de 2023, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la Corporació.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de Tresoreria a l’Ajuntament de Sant Just Desvern