Lloc de treball de tresoreria a l’Ajuntament de Llagostera

L’Ajuntament de Llagostera té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de tresoreria, subescala d’intervenció tresoreria, que es preveu vacant a la plantilla de personal funcionari per cessament el 31 de desembre de 2023 del funcionari de carrera de la Corporació habilitat amb caràcter accidental, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de de nomenament provisional o comissió de serveis establert als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: Anunci conv. tresoreria FHN_BOP 196 10.10.2023pdf