Lloc de treball de Tresoreria a l’Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de Tresoreria, vacant a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de nomenament provisional o comissió de serveis establert als articles 48, 49, 50 i 51 del RD 128/2018 de 16 de març (en endavant RD128/18), pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: ANUNCI CONVOCATÒRIA TRESORER