Lloc de treball de Tresoreria a l’Ajuntament d’Argentona

L’Ajuntament d’Argentona té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresoreria, donat que hi ha la previsió que quedarà vacant a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis, nomenament provisional o acumulació establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci Convocatoria bases proces Tresorer Ajuntament Argentona