Lloc de treball de Tresorer o tresorera de l’Ajuntament de Cubelles

L’Ajuntament de Cubelles mitjançant decret d’alcaldia núm. 2023/1432 de 14 de novembre de 2023 aprovà les bases i convocatòria per a la provisió per FHN del lloc de treball de tresoreria, subgrup de classificació A1; que tot seguit es fa pública.

Més informació: convocatòria_provisió lloc de tresoreria per FHN