Lloc de treball de Tresorer en comissió de serveis Ajuntament de la Roca del Vallès

Procediment de cobertura no definitiva per personal funcionari de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional del lloc de treball de Tresorer municipal a través de comissió de serveis

Més informació: [PDF] Resolució Comissió de Serveis plaça Tresorer Municipal