Lloc de treball de Tresorer/a Municipal a l’Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer/a Municipal, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) i amb el procediment de comissió de serveis, acumulació o nomenament provisional, establert als articles 48,49,50 i 51 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci publicació convocatòria i bases tresorer-a