Lloc de treball de Tresorer a l’Ajuntament de Cabrils

Vist que per RESOLUCIÓ PRE/1102/2022, de 19 d’abril, per la qual s’acorda la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Cabrils, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, la forma de la qual de provisió és el sistema de concurs de mèrits, publicada al DOGC de data 25/04/2022. Atès que l’Ajuntament de Cabrils, té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Tresorer a jornada complerta, actualment vacant a la plantilla.

Més informació: Lloc de treball de Tresorer a l’Ajuntament de Cabrils