Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona

El lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona, reservat a personal funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es troba vacant fins a la provisió per persona funcionària amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant concurs ordinari o unitari de llocs de treball reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Tarragona