Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà té la necessitat de cobrir el lloc de treball de tresorer/a, que a partir del proper 16 de febrer de 2024 esdevindrà vacant, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediments establerts en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de cobertura no definitiva del lloc de treball d’habilitació nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis.

Més informació: Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Puigcerdà