Lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Balaguer

Convocatòria per proveir mitjançant les formes de cobertura no definitiva per personal funcionari de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional –nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació–, el lloc de treball de tresorer/a de l’Ajuntament de Balaguer

Més informació: ANUNCI cobertura no definitiva FHN Tresoreria – signat