Lloc de treball de tresorer/a, amb caràcter urgent i inajornable a l’Ajuntament de Montgat

L’Ajuntament de Montgat té la necessitat de cobrir, per existència de vacant a partir del dia 5 de novembre de 2023, el lloc de treball de tresorer/a, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant acumulació o en comissió de serveis, segons els procediments establert als articles 48, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Ajuntament de Montgat