Lloc de treball de tresorer/a al Consell Comarcal d’Osona

És objecte de la present convocatòria la provisió, amb caràcter urgent i inajornable, mitjançant comissió de serveis o nomenament provisional, del lloc de treball de Tresorer/a del Consell Comarcal d’Osona, adscrit a l’escala d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: