Lloc de treball de tresorer/a a l’Ajuntament de Ripoll

L’Ajuntament de Ripoll té la necessitat de cobrir el lloc de treball de tresorer/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de comissió de serveis establerts als articles 48 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de tresorer/a a l’Ajuntament de Ripoll