Lloc de treball de tresorer/a a l’Ajuntament de Cubelles

L’Ajuntament de Cubelles té la necessitat de cobrir el lloc de treball de tresorera o tresorera, donada la incapacitat laboral temporal del/la FHN titular del lloc, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment establert en l’article 52 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de cobertura no definitiva del lloc de treball d’habilitació nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de tresorer/a a l’Ajuntament de Cubelles