Lloc de treball de Tresorer/a a l’Ajuntament de Castellbisbal

Es fan públiques la convocatòria i les bases reguladores, acordades per decret núm. 2024/647 de 5 de març de 2024, del procés selectiu per la provisió amb caràcter interí el lloc de treball de Tresorer/a, subescala Intervenció Tresoreria, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de la subescala Intervenció Tresoreria i grup de titulació A, subrup A1, establerta en els següents termes.

Més informació: Lloc de treball de Tresorer/a a l’Ajuntament de Castellbisbal