Lloc de treball de serveis d’assistència tècnica municipis al Consell Comarcal del Pallars Jussà

El Consell Comarcal del Pallars Jussà té la necessitat de cobrir el lloc de treball amb caràcter urgent i inajornable de serveis assistència tècnica municipis ( SAT 2) , que quedarà vacant el proper 17 de març de 2024 per jubilació de la funcionària d’habilitació nacional actual, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de serveis d’assistència tècnica municipis al Consell Comarcal del Pallars Jussà