Lloc de treball de secretaria l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de cobrir temporalment el lloc de treball de Secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per qualsevol dels procediments establert als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci cobertura no definitiva lloc de treball Secretaria