Lloc de treball de Secretaria-Intervenció l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu

Per Decret d’Alcaldia del dia 6 de novembre de 2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’ajuntament d’Esterri d’Àneu, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria-Intervenció l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu