Lloc de treball de secretaria-intervenció l’Ajuntament de Soses

D’acord amb l’article 49 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la forma de provisió mitjançant nomenament provisional tindrà preferència sobre la resta de formes de provisió no definitiva (comissions de servei i acumulacions).

Més informació: Lloc de treball de secretaria-intervenció l’Ajuntament de Soses