Lloc de treball de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell

El Consell Comarcal de l’Urgell té la necessitat de cobrir temporalment un lloc de treball de Secretaria – Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica (SATM), amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria Intervenció del Servei d’Assistència Tècnica (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell