Lloc de treball de secretaria intervenció del servei d’Assistència de la Diputació de Girona

Amb data 12 de març de 2024 el president de la Diputació de Girona ha aprovat les bases del procediment de provisió mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis d’un lloc de treball de secretaria intervenció del servei d’Assistència de la Diputació de Girona, reservat a personal funcionari d ’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria intervenció del servei d’Assistència de la Diputació de Girona