Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Albatàrrec

Aquest Ajuntament té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball que s’indica mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: bases_albatarrec