Lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Vila-rodona

Per resolució d’Alcaldia número 2023/0211, de data 31 de maig de 2023, l’Alcalde de l’Ajuntament de Vila-rodona ha resolt aprovar les bases i la convocatòria per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, reservat a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria-intervenció.

Més informació: [PDF] Anunci provisió no definitiva lloc de treball FHN secretaria-intervenció Ajuntament Vila-rodona