Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Vallromanes

L’Ajuntament de Vallromanes té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció, amb caràcter urgent i inajornable, durant el període comprés entre l’1 de maig fins el 28 de juny de 2024 per substitució temporal del funcionari que l’ocupa, de conformitat amb el que preveu l’article 92 bis 7 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional dictat en l’àmbit de les competències que l’article 149.1.14 i 18 de la Constitució atribueix a l’Estat, contempla en el capítol VI del títol II les formes de cobertura no definitives dels llocs reservats i en l’àmbit de Catalunya el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, atribueix a la Direcció General d’Administració Local la competència en aquesta matèria.

Més info: Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Vallromanes