Lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el lloc de treball de Secretari/a-intervenció, atès que la persona que ocupa aquest lloc de forma interina té atorgada la llicència d’estudis retribuïda per poder portar a terme les practiques d’accés lliure a la subescala de Secretaria Intervenció, de la escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (SIAL) fins al 28 de juny de 2024.

Més informació: Anunci vacant secretaria-intervenció