Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de La Riba

L’Ajuntament de La Riba, té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria-Intervenció amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, art. 92 bis 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el procediments establert per altres formes de cobertura no definitiva de provisió de FHCN establerts als articles 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de La Riba