Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló