Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Font-rubí

L’Ajuntament de Font-rubí té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera, sot escala secretaria intervenció, que es troba vacant perquè la titular es troba en comissió de serveis a un altra administració local, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació:  Anunci convocatòria i bases provisió