Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Casserres

Es fa públic, per a general coneixement, que per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Casserres de data 11 de maig de 2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, amb criteri de prelació per l’ordre establert, del lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Casserres.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Casserres