Lloc de treball de Secretaria – Intervenció de l’Ajuntament de Canyelles

L’Ajuntament de Canyelles té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria de classe tercera, subescala de Secretaria – Intervenció, reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria – Intervenció de l’Ajuntament de Canyelles