Lloc de treball de Secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida

Per Decret d’Alcaldia núm. 5 de 9 d’abril de 2024 s’han aprovat les bases i la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, el lloc de treball de Secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts en els articles 49, 50 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març de 2018 pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida