Lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’ajuntament d’Alt Àneu

Per Decret d’Alcaldia del dia 22 de gener de 2024, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’ajuntament d’Alt Àneu, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’ajuntament d’Alt Àneu