Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Aldover

La plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Aldover es troba vacant, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis i acumulació, seguint el procediment establert en els arts. 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional:

Més informació: Lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Aldover