Lloc de treball de secretaria-intervenció de l’agrupació de municipis l’Estany–Granera

L’Ajuntament de l’Estany i l’Ajuntament de Granera tenen la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria- Intervenció (Agrupació de secretaria L’Estany-Granera), amb caràcter urgent i inajornable, mitjançant nomenament provisional, acumulació de funcions o comissió de serveis, de conformitat amb el que preveuen els articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria-intervenció de l’agrupació de municipis l’Estany–Granera