Lloc de treball de Secretaria- Intervenció de l’Agrupació de municipis de La Guingueta d’Àneu i Espot

Per Decret d’Alcaldia del dia 27 de novembre de 2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Secretaria- Intervenció de l’Agrupació de municipis de La Guingueta d’Àneu i Espot, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, la baixa per maternitat i les contingències que se’n derivin del lloc de treball de secretari/ària interventor/a de dita agrupació.

Més informació: ANUNCI COBERTURA PERMIS MATERNITAT SECRETARIA INTERVENCIO 27112023