Lloc de treball de Secretaria intervenció de Guils de Cerdanya

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretari interventor, de la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment d’acumulació establert als articles 50 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria intervenció de Guils de Cerdanya