Lloc de treball de Secretaria Intervenció a l’Ajuntament de Vallmoll

De conformitat amb la Nota informativa de la Direcció General d’Administració Local en relació amb els nous requeriments sobre la publicitat en les sol·licituds de cobertura no definitiva de llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional us traslladem còpia de l’anunci publicat avui 11 de desembre en el e-tauler de la seu electrònica de l ‘Ajuntament de Vallmoll relatiu a l’oferta de la provisió del lloc de Secretaria Intervenció per tal que se’n doni publicitat en el seu vostre web corporatiu als efectes que els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que puguin estar interessats a ocupar-lo ho sol·licitin en el termini de 5 dies.

Més informació: Publicació_Anunci convocatòria plaça secretari_ària interventor