Lloc de treball de secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Torregrossa

Es fa públic que per Decret d’alcaldia de data 20 d’octubre de 2023 es va acordar el següent, el que es publica als efectes de convocatòria de la provisió no definitiva del lloc de treball de secretaria de tercera classe.

Més informació: Anunci ajuntament de Torregrossa