Lloc de treball de secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló té la necessitat de cobrir amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de secretaria-intervenció, per comissió de serveis o acumulació del lloc de treball de la titular en motiu de la Incapacitat laboral transitòria, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb els procediments de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts en els articles 49,50 i 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març de 2018 pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria-intervenció a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló