Lloc de treball de secretaria Intervenció a l’Ajuntament de la Nou de Gaià

L’Ajuntament de Nou de Gaià (Tarragonès) té la necessitat de cobrir de forma temporal i limitada en el temps el lloc de treball de Secretaria Intervenció, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant les fórmules de cobertura no definitiva establertes als articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Edicte vacant lloc treball Ajunt. la Nou de Gaià 2024