Lloc de treball de Secretaria-Intervenció a l’Ajuntament d’Alt Àneu

Aquest ens local té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de Secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Alt Àneu, el qual properament es trobarà vacant, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria-Intervenció a l’Ajuntament d’Alt Àneu