Lloc de treball de Secretaria-Intervenció a l’Ajuntament d’Almenar

L’Ajuntament d’Almenar té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria- Intervenció, de classe A1, vacant per jubilació de l’actual titular amb efectes del dia 1 de setembre de 2023, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria- Intervenció a l’Ajuntament d’Almenar