Lloc de treball de secretaria intervenci a l’Ajuntament de Bellvís i els Arcs

L’Ajuntament de Bellvís i els Arcs té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de secretaria intervenció, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria intervenci a l’Ajuntament de Bellvís