Lloc de treball de Secretaria general de l’Ajuntament d’Alcanar

La plaça de secretaria general de l’Ajuntament d’Alcanar es troba en situació legal de vacant, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional; i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, i en defecte dels anteriors, mitjançant acumulació, seguint el procediment establert en els arts. 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria general de l’Ajuntament d’Alcanar