Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp

L’Ajuntament de Tremp, per Acord de la Junta de Govern Local de data 05.03.2024, ha resolt aprovar les bases reguladores i la convocatòria que ha de regir el procés de selecció mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació el lloc de treball de Secretaria d’aquest ajuntament.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Tremp